غلامرضا کریمی

مدیر عامل و رئیس هیات مدیره

سعید فرج زاده

نائب رئیس هیات مدیره

فرید نصیری

مدیر اجرایی و وصول مطالبات