سخن مدیرعامل

امروزه بحث مطالبات بانكها يكي از اساسي ترين موضوعات مطرح شده در همه جلسات،كميته ها، سخنراني‌ها و كنفرانس هاي مديران و روساي شعب و بانكها مي باشد و بدون شك اولين موضوع بعد از منابع و مصارف بانكها موضوع مطالبات و امور حقوقي آن مي باشد . از آنجائيكه يكي از اركان بانك ارائه خدمت به جامعه و اقشار مختلف شخصيت هاي حقيقي و حقوقي در سطوح مختلف توليد ،صنعت ،خدمات ،كشاورزي،مسكن و ….در قالب ابزارهاي اعتباري و پرداخت تسهيلات مي باشد به دنبال آن بحث مطالبات و طلب بانك ازدريافت كنندگان تسهيلاتي كه نسبت به انجام تعهدات خود در سررسيد معين اقدام ننموده اندبوجود مي آيد.  اما اينكه بانكها تا چه حد مي توانند اين گردونه را به نحو صحيح و با ريسك ها و كنترل هاي لازم بچرخانند موضوعي رامطرح مي سازد بنام مطالبات سررسيد گذشته و معوق بانكها . با توجه به اينكه موضوع مطالبات بالطبع از پرداخت تسهيلات بوجود مي آيد بنابراين بحث اعتبار حسن شهرتي است كه شخص نسبت به قابليت ايفاي تعهدات دارد حائز اهميت مي باشدواينكه تسهيلات چگونه و با چه ابزار و امكاناتي پرداخت و وصول گردد بسيار بسيار مهم و چشمگير مي باشد .
شاید بتوان مهمترین عامل در موفقیت یک بنگاه مالی و اعتباری رابهره مند بودن از یک سیستم جامع وصول مطالبات برشمرد، سیستمی که در آن تمامی رویه ها، دستورالعمل ها و روشهای اجرایی به همراه بسترهای سخت افزاری و نرم افزاری به همراه نیروی انسانی متبحر بتوانند نسبت به مانیتورینگ وضعیت موجود و اتخاذ راه حل های مناسب، اجرا و کنترل نتایج اجرا اقدام نمایند. از اینرو شرکت مشاور تامین آرمان  با پایبندی به اصول سه گانه نظامهای مدیریت کیفیت یعنی بهبود مستمر، مشارکت کارکنان و رضایت مشتری و با بکارگیری دانش و تجربه اجرایی مدیران خود در طی بیش از 10 سال فعالیت در حوزه های مختلف لیزینگ علی الخصوص وصول مطالبات امکان ارائه خدمات در حوزه طراحی و استقرار سیستم وصول مطالبات یا اصلاح و بهبود آن را دارد.

ما چنان عمل خواهیم کرد که پرداخت كنندگان تسهيلات با مشورت ما ، سرمایه خود را به بازار کسب و کار ارایه کنند.